Tra cứu Kết quả DDCI của từng đơn vị tỉnh Bắc Kạn

CHỈ SỐ DDCI

Thành phố Bắc Kạn

Khối huyện/thành phố
Năm 2022
Hồ sơ DDCI
13 / 35
DDCI 2020 xếp hạng
83.99
Điểm số DDCI

Bảng điểm chỉ số thành phần Thành phố Bắc Kạn

Năm Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Minh bạch & tiếp cận thông tin - 17.65 16.11
Thái độ khi giải quyết công việc, TTHC với DN, HTX, HKD - 17.06 -
Chi phí thời gian khi thực hiện TTHC - 15.29 16.25
Tính năng động, sáng tạo & hiệu quả hoạt động - 17.50 16.39
Chi phí không chính thức - 18.75 18.06
Hỗ trợ DN, HTX, HKD trong hoạt động sản xuất kinh doanh - 15.88 15.83
Thiết chế pháp lý - 18.24 17.36
Tiếp cận đất đai và mặt bằng kinh doanh - 12.94 16.25
Cạnh tranh bình đẳng - - 17.43
Mức độ chuyển đổi số - - 16.94
Vai trò người đứng đầu - - 17.36
Tổng điểm DDCI 0.00 83.32 83.99
Xếp hạng DDCI 8/37 17/31 13/35
Xếp loại DDCI - Tốt Tốt

Xếp hạng DDCI

Điểm số DDCI

08 chỉ số thành phần DDCI Thành phố Bắc Kạn

So sánh Thành phố Bắc Kạn với các Khối huyện/thành phố