Tra cứu Kết quả DDCI của từng đơn vị tỉnh Bắc Kạn

CHỈ SỐ DDCI

Huyện Chợ Đồn

Khối huyện/thành phố
Năm 2021
Hồ sơ DDCI
1 / 31
DDCI 2020 xếp hạng
92.91
Điểm số DDCI

Bảng điểm chỉ số thành phần Huyện Chợ Đồn

Năm Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Minh bạch & tiếp cận thông tin - 18.33 18.21
Thái độ khi giải quyết công việc, TTHC với DN, HTX, HKD - 19.15 -
Chi phí thời gian khi thực hiện TTHC - 17.17 18.50
Tính năng động, sáng tạo & hiệu quả hoạt động - 19.33 18.71
Chi phí không chính thức - 19.83 19.14
Hỗ trợ DN, HTX, HKD trong hoạt động sản xuất kinh doanh - 18.83 18.07
Thiết chế pháp lý - 19.00 19.14
Tiếp cận đất đai và mặt bằng kinh doanh - 17.00 18.07
Cạnh tranh bình đẳng - - 19.00
Mức độ chuyển đổi số - - 18.79
Vai trò người đứng đầu - - 18.79
Tổng điểm DDCI 0.00 92.91 93.21
Xếp hạng DDCI 4/37 1/31 1/35
Xếp loại DDCI - Tốt Tốt

Xếp hạng DDCI

Điểm số DDCI

08 chỉ số thành phần DDCI Huyện Chợ Đồn

So sánh Huyện Chợ Đồn với các Khối huyện/thành phố