Tra cứu Kết quả DDCI của từng đơn vị tỉnh Bắc Kạn

CHỈ SỐ DDCI

Huyện Pác Nặm

Khối huyện/thành phố
Năm 2022
Hồ sơ DDCI
11 / 35
DDCI 2020 xếp hạng
85.63
Điểm số DDCI

Bảng điểm chỉ số thành phần Huyện Pác Nặm

Năm Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Minh bạch & tiếp cận thông tin - 12.50 16.88
Thái độ khi giải quyết công việc, TTHC với DN, HTX, HKD - 17.50 -
Chi phí thời gian khi thực hiện TTHC - 11.25 16.88
Tính năng động, sáng tạo & hiệu quả hoạt động - 11.25 16.56
Chi phí không chính thức - 18.75 18.44
Hỗ trợ DN, HTX, HKD trong hoạt động sản xuất kinh doanh - 18.75 15.94
Thiết chế pháp lý - 18.57 17.50
Tiếp cận đất đai và mặt bằng kinh doanh - 10.00 16.88
Cạnh tranh bình đẳng - - 18.44
Mức độ chuyển đổi số - - 16.88
Vai trò người đứng đầu - - 16.88
Tổng điểm DDCI 0.00 74.11 85.63
Xếp hạng DDCI 17/37 31/31 11/35
Xếp loại DDCI - Khá Tốt

Xếp hạng DDCI

Điểm số DDCI

08 chỉ số thành phần DDCI Huyện Pác Nặm

So sánh Huyện Pác Nặm với các Khối huyện/thành phố