Tra cứu Kết quả DDCI của từng đơn vị tỉnh Bắc Kạn

CHỈ SỐ DDCI

Huyện Ngân Sơn

Khối huyện/thành phố
Năm 2022
Hồ sơ DDCI
8 / 35
DDCI 2020 xếp hạng
87.34
Điểm số DDCI

Bảng điểm chỉ số thành phần Huyện Ngân Sơn

Năm Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Minh bạch & tiếp cận thông tin - 17.50 17.50
Thái độ khi giải quyết công việc, TTHC với DN, HTX, HKD - 17.50 -
Chi phí thời gian khi thực hiện TTHC - 15.00 17.50
Tính năng động, sáng tạo & hiệu quả hoạt động - 17.50 17.81
Chi phí không chính thức - 20.00 17.81
Hỗ trợ DN, HTX, HKD trong hoạt động sản xuất kinh doanh - 17.50 17.19
Thiết chế pháp lý - 15.00 17.50
Tiếp cận đất đai và mặt bằng kinh doanh - 17.14 17.50
Cạnh tranh bình đẳng - - 17.81
Mức độ chuyển đổi số - - 16.56
Vai trò người đứng đầu - - 17.50
Tổng điểm DDCI 0.00 85.71 87.34
Xếp hạng DDCI 7/37 10/31 8/35
Xếp loại DDCI - Tốt Tốt

Xếp hạng DDCI

Điểm số DDCI

08 chỉ số thành phần DDCI Huyện Ngân Sơn

So sánh Huyện Ngân Sơn với các Khối huyện/thành phố