Tra cứu Kết quả DDCI của từng đơn vị tỉnh Bắc Kạn

CHỈ SỐ DDCI

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh

Khối cơ quan ngành dọc của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Năm 2022
Hồ sơ DDCI
21 / 35
DDCI 2020 xếp hạng
80.47
Điểm số DDCI

Bảng điểm chỉ số thành phần Chi cục Quản lý thị trường tỉnh

Năm Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023
MINH BẠCH VÀ TIẾP CẬN THÔNG TIN - 13.00 15.83 15.00
Thái độ khi giải quyết công việc, TTHC với DN, HTX, HKD - 15.56 - -
CHI PHÍ THỜI GIAN - 15.00 16.36 15.94
TÍNH NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG - 14.00 16.00 15.31
CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC - 20.00 16.67 14.69
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP - 17.00 15.45 15.31
THIẾT CHẾ PHÁP LÝ - 18.00 15.50 14.38
TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI VÀ MẶT BẰNG KINH DOANH - - - -
CẠNH TRANH BÌNH ĐẲNG - - 16.36 15.63
MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ - - 16.67 14.69
VAI TRÒ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU - - 16.00 15.63
CHI PHÍ GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG - - - -
Tổng điểm DDCI 0.00 80.40 80.47 75.87
Xếp hạng DDCI 33/37 25/31 21/35 32/35
Xếp loại DDCI - Tốt Tốt Khá

Xếp hạng DDCI

Điểm số DDCI

08 chỉ số thành phần DDCI Chi cục Quản lý thị trường tỉnh

So sánh Chi cục Quản lý thị trường tỉnh với các Khối cơ quan ngành dọc của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn