Tra cứu Kết quả DDCI của từng đơn vị tỉnh Bắc Kạn

CHỈ SỐ DDCI

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Khối cơ quan ngành dọc của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Năm 2022
Hồ sơ DDCI
26 / 35
DDCI 2020 xếp hạng
79.32
Điểm số DDCI

Bảng điểm chỉ số thành phần Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Năm Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Minh bạch & tiếp cận thông tin - 15.45 16.39
Thái độ khi giải quyết công việc, TTHC với DN, HTX, HKD - 17.27 -
Chi phí thời gian khi thực hiện TTHC - 13.64 16.67
Tính năng động, sáng tạo & hiệu quả hoạt động - 14.55 14.67
Chi phí không chính thức - 17.27 16.67
Hỗ trợ DN, HTX, HKD trong hoạt động sản xuất kinh doanh - 18.18 16.33
Thiết chế pháp lý - 16.36 15.31
Tiếp cận đất đai và mặt bằng kinh doanh - - -
Cạnh tranh bình đẳng - - 16.33
Mức độ chuyển đổi số - - 16.00
Vai trò người đứng đầu - - 14.41
Tổng điểm DDCI 0.00 80.52 79.32
Xếp hạng DDCI 1/37 24/31 26/35
Xếp loại DDCI - Tốt Khá

Xếp hạng DDCI

Điểm số DDCI

08 chỉ số thành phần DDCI Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

So sánh Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn với các Khối cơ quan ngành dọc của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn