Tra cứu Kết quả DDCI của từng đơn vị tỉnh Bắc Kạn

CHỈ SỐ DDCI

Ban quản lý dự án ĐTXD tỉnh Bắc Kạn

Khối sở, ban, ngành là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn
Năm 2022
Hồ sơ DDCI
34 / 35
DDCI 2020 xếp hạng
75.92
Điểm số DDCI

Bảng điểm chỉ số thành phần Ban quản lý dự án ĐTXD tỉnh Bắc Kạn

Năm Năm 2020 Năm 2022
Minh bạch & tiếp cận thông tin - 15.31
Thái độ khi giải quyết công việc, TTHC với DN, HTX, HKD - -
Chi phí thời gian khi thực hiện TTHC - 15.00
Tính năng động, sáng tạo & hiệu quả hoạt động - 14.69
Chi phí không chính thức - 15.00
Hỗ trợ DN, HTX, HKD trong hoạt động sản xuất kinh doanh - 15.00
Thiết chế pháp lý - 15.00
Tiếp cận đất đai và mặt bằng kinh doanh - -
Cạnh tranh bình đẳng - 14.69
Mức độ chuyển đổi số - 16.67
Vai trò người đứng đầu - 15.29
Tổng điểm DDCI 0.00 75.92
Xếp hạng DDCI 37/37 34/35
Xếp loại DDCI - Khá

Xếp hạng DDCI

Điểm số DDCI

08 chỉ số thành phần DDCI Ban quản lý dự án ĐTXD tỉnh Bắc Kạn

So sánh Ban quản lý dự án ĐTXD tỉnh Bắc Kạn với các Khối sở, ban, ngành là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn