Tra cứu Kết quả DDCI của từng đơn vị tỉnh Bắc Kạn

CHỈ SỐ DDCI

Sở Y tế

Khối sở, ban, ngành là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn
Năm 2022
Hồ sơ DDCI
22 / 35
DDCI 2020 xếp hạng
80.39
Điểm số DDCI

Bảng điểm chỉ số thành phần Sở Y tế

Năm Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Minh bạch & tiếp cận thông tin - 12.50 15.83
Thái độ khi giải quyết công việc, TTHC với DN, HTX, HKD - 20.00 -
Chi phí thời gian khi thực hiện TTHC - 12.50 16.56
Tính năng động, sáng tạo & hiệu quả hoạt động - 15.00 16.56
Chi phí không chính thức - 20.00 16.94
Hỗ trợ DN, HTX, HKD trong hoạt động sản xuất kinh doanh - 17.50 16.33
Thiết chế pháp lý - 20.00 15.67
Tiếp cận đất đai và mặt bằng kinh doanh - - -
Cạnh tranh bình đẳng - - 16.25
Mức độ chuyển đổi số - - 15.56
Vai trò người đứng đầu - - 15.00
Tổng điểm DDCI 0.00 83.93 80.39
Xếp hạng DDCI 22/37 14/31 22/35
Xếp loại DDCI - Tốt Tốt

Xếp hạng DDCI

Điểm số DDCI

08 chỉ số thành phần DDCI Sở Y tế

So sánh Sở Y tế với các Khối sở, ban, ngành là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn