Tra cứu Kết quả DDCI của từng đơn vị tỉnh Bắc Kạn

CHỈ SỐ DDCI

Huyện Bạch Thông

Khối huyện/thành phố
Năm 2022
Hồ sơ DDCI
30 / 35
DDCI 2020 xếp hạng
78.52
Điểm số DDCI

Bảng điểm chỉ số thành phần Huyện Bạch Thông

Năm Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Minh bạch & tiếp cận thông tin - 13.64 14.44
Thái độ khi giải quyết công việc, TTHC với DN, HTX, HKD - 13.64 -
Chi phí thời gian khi thực hiện TTHC - 14.55 16.11
Tính năng động, sáng tạo & hiệu quả hoạt động - 17.27 15.00
Chi phí không chính thức - 17.27 16.94
Hỗ trợ DN, HTX, HKD trong hoạt động sản xuất kinh doanh - 16.36 14.17
Thiết chế pháp lý - 15.45 17.04
Tiếp cận đất đai và mặt bằng kinh doanh - 15.45 14.17
Cạnh tranh bình đẳng - - 17.22
Mức độ chuyển đổi số - - 15.56
Vai trò người đứng đầu - - 16.39
Tổng điểm DDCI 0.00 77.27 78.52
Xếp hạng DDCI 14/37 29/31 30/35
Xếp loại DDCI - Khá Khá

Xếp hạng DDCI

Điểm số DDCI

08 chỉ số thành phần DDCI Huyện Bạch Thông

So sánh Huyện Bạch Thông với các Khối huyện/thành phố