Tra cứu Kết quả DDCI của từng đơn vị tỉnh Bắc Kạn

CHỈ SỐ DDCI

Sở Khoa học và Công nghệ

Khối sở, ban, ngành là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn
Năm 2022
Hồ sơ DDCI
4 / 35
DDCI 2020 xếp hạng
88.89
Điểm số DDCI

Bảng điểm chỉ số thành phần Sở Khoa học và Công nghệ

Năm Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Minh bạch & tiếp cận thông tin - 15.00 18.57
Thái độ khi giải quyết công việc, TTHC với DN, HTX, HKD - 20.00 -
Chi phí thời gian khi thực hiện TTHC - 10.00 17.14
Tính năng động, sáng tạo & hiệu quả hoạt động - 20.00 16.79
Chi phí không chính thức - 20.00 18.57
Hỗ trợ DN, HTX, HKD trong hoạt động sản xuất kinh doanh - 20.00 17.86
Thiết chế pháp lý - 20.00 17.86
Tiếp cận đất đai và mặt bằng kinh doanh - - -
Cạnh tranh bình đẳng - - 17.86
Mức độ chuyển đổi số - - 17.86
Vai trò người đứng đầu - - 17.50
Tổng điểm DDCI 0.00 89.29 88.89
Xếp hạng DDCI 11/37 3/31 4/35
Xếp loại DDCI - Tốt Tốt

Xếp hạng DDCI

Điểm số DDCI

08 chỉ số thành phần DDCI Sở Khoa học và Công nghệ

So sánh Sở Khoa học và Công nghệ với các Khối sở, ban, ngành là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn