Tra cứu Kết quả DDCI của từng đơn vị tỉnh Bắc Kạn

CHỈ SỐ DDCI

Sở Nông nghiệp & PTNT

Khối sở, ban, ngành là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn
Năm 2022
Hồ sơ DDCI
31 / 35
DDCI 2020 xếp hạng
77.74
Điểm số DDCI

Bảng điểm chỉ số thành phần Sở Nông nghiệp & PTNT

Năm Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Minh bạch & tiếp cận thông tin - 16.67 15.75
Thái độ khi giải quyết công việc, TTHC với DN, HTX, HKD - 20.00 -
Chi phí thời gian khi thực hiện TTHC - 10.00 16.25
Tính năng động, sáng tạo & hiệu quả hoạt động - 16.67 15.29
Chi phí không chính thức - 20.00 15.75
Hỗ trợ DN, HTX, HKD trong hoạt động sản xuất kinh doanh - 18.33 16.00
Thiết chế pháp lý - 20.00 15.53
Tiếp cận đất đai và mặt bằng kinh doanh - - -
Cạnh tranh bình đẳng - - 13.95
Mức độ chuyển đổi số - - 16.11
Vai trò người đứng đầu - - 15.29
Tổng điểm DDCI 0.00 86.90 77.74
Xếp hạng DDCI 12/37 6/31 31/35
Xếp loại DDCI - Tốt Khá

Xếp hạng DDCI

Điểm số DDCI

08 chỉ số thành phần DDCI Sở Nông nghiệp & PTNT

So sánh Sở Nông nghiệp & PTNT với các Khối sở, ban, ngành là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn