Tra cứu Kết quả DDCI của từng đơn vị tỉnh Bắc Kạn

CHỈ SỐ DDCI

Huyện Ba Bể

Khối huyện/thành phố
Năm 2022
Hồ sơ DDCI
6 / 35
DDCI 2020 xếp hạng
88.21
Điểm số DDCI

Bảng điểm chỉ số thành phần Huyện Ba Bể

Năm Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Minh bạch & tiếp cận thông tin - 17.50 17.14
Thái độ khi giải quyết công việc, TTHC với DN, HTX, HKD - 17.50 -
Chi phí thời gian khi thực hiện TTHC - 16.25 17.50
Tính năng động, sáng tạo & hiệu quả hoạt động - 18.75 17.50
Chi phí không chính thức - 18.75 18.08
Hỗ trợ DN, HTX, HKD trong hoạt động sản xuất kinh doanh - 17.50 17.14
Thiết chế pháp lý - 18.57 17.62
Tiếp cận đất đai và mặt bằng kinh doanh - 16.25 16.61
Cạnh tranh bình đẳng - - 18.57
Mức độ chuyển đổi số - - 17.68
Vai trò người đứng đầu - - 18.57
Tổng điểm DDCI 0.00 88.17 88.21
Xếp hạng DDCI 16/37 5/31 6/35
Xếp loại DDCI - Tốt Tốt

Xếp hạng DDCI

Điểm số DDCI

08 chỉ số thành phần DDCI Huyện Ba Bể

So sánh Huyện Ba Bể với các Khối huyện/thành phố