Tra cứu Kết quả DDCI của từng đơn vị tỉnh Bắc Kạn

CHỈ SỐ DDCI

Huyện Chợ Mới

Khối huyện/thành phố
Năm 2022
Hồ sơ DDCI
17 / 35
DDCI 2020 xếp hạng
81.20
Điểm số DDCI

Bảng điểm chỉ số thành phần Huyện Chợ Mới

Năm Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Minh bạch & tiếp cận thông tin - 14.29 15.94
Thái độ khi giải quyết công việc, TTHC với DN, HTX, HKD - 15.71 -
Chi phí thời gian khi thực hiện TTHC - 14.29 15.31
Tính năng động, sáng tạo & hiệu quả hoạt động - 17.14 15.63
Chi phí không chính thức - 20.00 18.44
Hỗ trợ DN, HTX, HKD trong hoạt động sản xuất kinh doanh - 17.14 14.06
Thiết chế pháp lý - 20.00 17.08
Tiếp cận đất đai và mặt bằng kinh doanh - 16.67 14.38
Cạnh tranh bình đẳng - - 18.75
Mức độ chuyển đổi số - - 15.63
Vai trò người đứng đầu - - 17.19
Tổng điểm DDCI 0.00 84.52 81.20
Xếp hạng DDCI 21/37 13/31 17/35
Xếp loại DDCI - Tốt Tốt

Xếp hạng DDCI

Điểm số DDCI

08 chỉ số thành phần DDCI Huyện Chợ Mới

So sánh Huyện Chợ Mới với các Khối huyện/thành phố